Játékszabályzat

„UTAZZON A MALDÍV-SZIGETEKRE A SENSODYNÉVEL JÁTÉK”

 

Nyereményjáték szabályzat

 

A GlaxoSmithKline-Consumer Kft.  (1124 Budapest, Csörsz utca 43.) (továbbiakban: Szervező) vásárlói promóciót (a továbbiakban: Promóció) szervez a jelen szabályzatban foglaltak szerint (a továbbiakban: Szabályzat), melynek lebonyolításával megbízza a Progressive Studio Kft-t (1066 Budapest, Nyugati tér 1. Skála Metró 6. em. - a továbbiakban: Lebonyolító). A Promócióban azok, az 4. pontban foglalt feltételeknek megfelelő természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik a Promóció (lentebb meghatározott) időtartama alatt a GlaxoSmithKline-Consumer Kft. által forgalmazott, a promócióban résztvevő bármely Sensodyne termékből (a továbbiakban: Termék) Magyarország területén a dm, Rossmann, Spar, EuroFamily, vagy Tesco üzletek valamelyikében legalább 1999 Forint értékben vásárolnak 2019. augusztus 12. - október 6. között. A Szabályzat a Lebonyolító által üzemeltetett online felületen, azaz a www.sensodyneutazas.hu  weboldalon (a továbbiakban: Játékfelületek) érhető el.

A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Promócióban történő részvétel feltételeit és módját, valamint a Szervező és a Játékos jogait és kötelezettségeit. A mindenkor hatályos Játékszabályzat a Játékfelületen elérhető és megtekinthető.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1. A Promócióban résztvevő személyek

A Promócióban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és aki a Promócióban a jelen játékszabályzatban írtak szerint érvényes Pályázatot nyújt be, valamint ezzel egyidejűleg elfogadja a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek – így különösen a Forgalmazó vagy a megnyerhető termék felajánlója – tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.

A játékból a Lebonyolító kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, nem valós adatokat tartalmazó Pályázatot küld be, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem küld.

A Játékos kijelenti, hogy a Promócióra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A Szervező kizárólag azokat az online Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékosok saját adataikat tartalmazzák. Amennyiben a Játékos nem saját adatokkal küldi el Pályázatát a Weboldalon, úgy a Promócióval kapcsolatos e-mail postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A Játékost a megadott adataival kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli, a Játékos ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, a Pályázat beküldésével kapcsolatos adatait harmadik személynek ideiglenesen sem engedheti át, és nem használhatja más adatait.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése ellenőrzése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Promócióból kizárhatja.

A Promócióból – a Szervező és Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Promóció szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó e-mail postafiókkal vesznek részt a Promócióban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Játékfelület és a Promóció védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:

 • hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz olyan adatokkal, amelyre a Játékos nem jogosult;
 • megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);
 • nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását illetőleg hirdetését;
 • bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a Játékost és egyidejűleg a Pályázatát is érvénytelenítse, továbbá hatósági, büntető- vagy kártérítési eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a Játékfelület rendeltetésszerű működésének megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Promóció során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Weboldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Játékfelületen folytatandó tevékenységet.

 

2. A Promóció leírása

A Promócióban a jelen Játékszabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Játékosok vehetnek részt oly módon, hogy a 3. pontban meghatározott promóciós időszakban egy alkalommal legalább 1999 Forint értékben vásárolnak bármilyen a promócióban résztvevő Sensodyne terméket Magyarország területén a dm, Rossmann, Spar, EuroFamily, vagy Tesco üzletek valamelyikében, majd a heti nyereményekért és a fődíjért feltöltik a vásárlást igazoló AP kódot és blokk fotót a www.sensodyneutazas.hu weboldalon. Kizárólag név, valós e-mail cím és a vásárlást igazoló bizonylaton szereplő AP kód és annak teljes fotójának megadásával lehet a nyereményjátékban pályázni.

A játékban résztvevő termékek listája (https://www.sensodyne.hu/):

 • SENSODYNE Deep Clean fogkrém 75ml
 • SENSODYNE Fluorid fogkrém 75 ml
 • SENSODYNE Extra Fresh fogkrém 75 ml
 • SENSODYNE Extra Whitening fogkrém 75ml
 • SENSODYNE Multi Care fogkrém 75 ml
 • SENSODYNE Pronamel fogkrém 75 ml
 • SENSODYNE Pronamel Whitening fogkrém 75 ml
 • SENSODYNE Pronamel MultiAction fogkrém 75ml
 • SENSODYNE Pronamel Junior fogkrém 50 ml
 • SENSODYNE Rapid Relief fogkrém 75 ml
 • SENSODYNE Rapid Whitening fogkrém 75ml
 • SENSODYNE Rapid Extra Fresh fogkrém 75ml
 • SENSODYNE Repair&Protect fogkrém 75 ml
 • SENSODYNE Repair&Protect Whitening fogkrém 75 ml
 • SENSODYNE Repair&Protect ExtraFresh fogkrém 75 ml
 • SENSODYNE Sensitivity&Gum fogkrém 75ml
 • SENSODYNE Sensitivity&Gum Whitening fogkrém 75ml
 • SENSODYNE Complete Protection fogkrém 75 ml
 • SENSODYNE Dental Floss fogselyem 30 m
 • SENSODYNE True White medium fogkefe
 • SENSODYNE Deep Clean Soft fogkefe
 • SENSODYNE Multi Care Soft fogkefe
 • SENSODYNE Sensitivity&Gum Soft fogkefe
 • SENSODYNE Complete Protection medium fogkefe
 • SENSODYNE Repair&Protect Soft fogkefe
 • SENSODYNE Repair&Protect Soft fogkefe duopack
 • SENSODYNE Cool Mint szájvíz 500 ml

 

3. A Promóció időtartama

A Promóció 2019. augusztus 12. 08:00:00 óra – 2019. október 06. 23:59:59 óra között zajlik.

Játék periódusok:

Teljes játékperiódus:

2019. augusztus 12. 08:00:00 óra – 2019. október 06. 23:59:59 óráig tart.

 

Heti játékperiódus: 

 1. hét 2019. augusztus 12. 08:00:00 óratól – 2019. augusztus 18. 23:59:59 óráig,
 2. hét 2019. augusztus 19. 00:00:00 óratól – 2019. augusztus 25. 23:59:59 óráig,
 3. hét 2019. augusztus 26. 00:00:00 óratól – 2019. szeptember 01. 23:59:59 óráig,
 4. hét 2019. szeptember 02. 00:00:00 óratól – 2019. szeptember 08. 23:59:59 óráig,
 5. hét 2019. szeptember 09. 00:00:00 óratól – 2019. szeptember 15. 23:59:59 óráig,
 6. hét 2019. szeptember 16. 00:00:00 óratól – 2019. szeptember 22. 23:59:59 óráig,
 7. hét 2019. szeptember 23. 00:00:00 óratól – 2019. szeptember 29. 23:59:59 óráig,
 8. hét 2019. szeptember 30. 00:00:00 órától – 2019. október 06. 23:59:59 óráig tart.

 

A Promócióban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23:59 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik,

A Promócióban azok vehetnek részt, akik

a) a Játékfelületek valamelyikén az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott azonosító adataik kezeléséhez, illetve a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetére nevük nyilvánosságra hozatalához hozzájárulásukat megadva regisztrálnak, az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőek legyenek,

b) a 2. pontban megjelölt termékek valamilyéből a dm, Rossmann, Spar, EuroFamily, vagy Tesco üzletek valamelyikében a Promóció időtartama alatt legalább 1999 Forint értékben vásárolnak,

c) a Játékfelületen – www.sensodyneutazas.hu - hiánytalanul és a valóságnak megfelelően feltöltik a b) pont szerinti vásárlást vagy vásárlásokat igazoló bizonylaton szereplő AP kódot és a vásárlást igazoló blokk fotóját,

d) mind az a) pont szerinti, mind a c) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény kézbesítésének ideje alatt.

Az AP szám egy minden, a vásárlást igazoló tételes bizonylat legutolsó sorában megtalálható, az AP betűkombinációval kezdődő, összesen (AP betűkombinációval együtt) 11 karakterből álló egyedi, pénztárgépenként eltérő azonosító.

A Játékosnak a www.sensodyneutazas.hu weboldalon a játékot követően meg kell adnia a Pályázathoz szükséges adatokat (regisztráció): személyi azonosító okmányában szereplő teljes nevét (vezetéknév, keresztnév), e-mail címét és a vásárlást vagy vásárlásokat igazoló bizonylaton szereplő AP kódot, a vásárlás dátumát, időpontját, helyszínét és a blokk/bizonylat fotóját. A Játékos a személyes adatok kitöltése, valamint a Játékszabályzat elolvasás után, amennyiben egyetért a játékszabályzattal és az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal, el kell fogadnia azokat, valamint hozzájárul megadott személyes adatai kezeléséhez a nyereményjátékhoz kapcsolódóan a cél megvalósulásáig (általában az utolsó heti nyertes kisorsolását követő harmincadik munkanap végéig, valamint a nyertesek esetében a postázás megtörténtétől számított nyolcadik év végéig). A Játékosok a Pályázat során megadott e-mail címük alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) Szervezőt és/vagy Lebonyolítót és/vagy Adatfeldolgozót semmilyen felelősség nem terheli.

A Pályázat feltöltését követően a weboldalon egy automatikus válaszüzenet jelenik meg, valamint a megadott e-mail címre automatikus rendszerüzenet érkezik a Pályázat sikeres elküldéséről. Abban az esetben, amikor a Játékos a sorsolások alkalmával kiválasztásra kerül, mint Nyertes, arról e-mail üzenetben kap értesítést 5 munkanapon belül. A nem nyertes státuszról a rendszer nem küld értesítést azon Játékosok számára, akik a nyereményjátékban semmilyen Nyereményt nem nyertek.

A Promócióba beérkező Pályázatokat a rendszer a szerverre való beérkezésének időpillanatában rögzíti. A rögzített időpontok tekintetében a Promóció szervere a mérvadó.

 

5. Nyeremények

Szervező által a Promóció során a következő nyeremények kerülnek a Lebonyolító telephelyén a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsolás útján kisorsolásra az alábbiak szerint:

 

Heti nyeremény:

a 3. pontban meghatározott heti játékperiódusok során hetente

 • A Rossmannban vásárló játékosok között 5 darab (összesen 40 db) 10.000 Ft értékű Rossmann Ajándékkártya, amely a Magyarország területén található Rossmann üzletekben váltható be,
 • A dmben vásárló játékosok között 5 darab (összesen 40 db) 10.000 Ft értékű dm Ajándékkártya, amely a Magyarország területén található dm üzletekben váltható be.,
 • A Sparban vásárló játékosok között 5 darab (összesen 40 db) 10.000 Ft értékű Spar Ajándékutalvány, amely a Magyarország területén található Spar üzletekben váltható be,
 • A Tescoban vásárló játékosok között 5 darab (összesen 40 db) 10.000 Ft értékű Tesco Ajándékkártya, amely a Magyarország területén található Tesco üzletekben váltható be.
 • Az EuroFamilyben vásárló játékosok között 5 darab (összesen 40 db) 10.000 Ft értékű EuroFamily Ajándékkártya, amely a Magyarország területén található EuroFamily üzletekben váltható be

Nyertesek száma összesen: 200 fő.

Fődíj: a 3. pontban meghatározott teljes játékperiódus során érvényes pályázatot benyújtó játékosok között fődíjat sorsolunk ki, mely egy 10 napos 2 fő részére szóló utazás a Maldív -Szigetekre. A nyeremény voucher formájában kerül átadásra. Minden további részlet egyeztetése a vouchert kibocsájtó utazási irodával szükséges, és a Fődíj nyertesének feladata. Az utalvány nem átruházható, készpénzre nem váltható.

Nyertesek száma összesen 1 fő.

A teljes játék ideje alatt összesen 201 (fő) nyertes kerül kisorsolásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező, a Lebonyolító és a nyertesek kötelesek együttműködni. Tekintettel arra, hogy a nyeremény átadásának körülményei megfelelnek a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.14. pontjában foglalt, az adómentesség alkalmazhatóságához szükséges követelményeknek, így a nyeremény átadásával kapcsolatban személyi jövedelemadó (illetőleg egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség nem merül fel sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem a nyertesek oldalán.

A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Promócióban nem sorsol ki.

6. Sorsolás


A nyertesek sorsolása a Lebonyolító telephelyén a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsolás útján történik, melyről sorsolási jegyzőkönyv készül az alábbiak szerint:

Heti nyeremények:

 1. hét: visszamenőleg a heti játékperióduson belüli heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2019. augusztus 21. 10:00

közzététel időpontja: 2019. augusztus 21. 14:00

 1. hét: visszamenőleg a heti játékperióduson belüli heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2019. augusztus 26. 10:00

közzététel időpontja: 2019. augusztus 26. 14:00

 1. hét: visszamenőleg a heti játékperióduson belüli heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2019. szeptember 02. 10:00

közzététel időpontja: 2019. szeptember 02. 14:00

 1. hét: visszamenőleg a heti játékperióduson belüli heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2019. szeptember 09. 10:00

közzététel időpontja: 2019. szeptember 09. 14:00

 1. hét: visszamenőleg a heti játékperióduson belüli heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2019. szeptember 16. 10:00

közzététel időpontja: 2019. szeptember 16. 14:00

 1. hét: visszamenőleg a heti játékperióduson belüli heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2019. szeptember 23. 10:00

közzététel időpontja: 2019. szeptember 23. 14:00

 1. hét: visszamenőleg a heti játékperióduson belüli heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2019. szeptember 30. 10:00

közzététel időpontja: 2019. szeptember 30. 14:00

 1. hét: visszamenőleg a heti játékperióduson belüli heti nyertesek sorsolása történik, időpontja: 2019. október 07. 10:00

közzététel időpontja: 2019. október 07. 14:00

Fődíj sorsolás: visszamenőleg a teljes játékperióduson belüli fődíj nyertes sorsolása 2019. október 7. 10:30

Közzététel időpontja: 2019. október 07. 14.00

 

Az 5. pontban meghatározott nyereményeket („Nyeremények”) a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Weboldalon keresztül érvényes Pályázatot küldenek be az 4. pontban foglaltak szerint.

A Nyertesek meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történik. A Nyertesek névsora a sorsolást követően bárki által szabadon megtekinthető, a játék Weboldalán található Nyertesek menüpont alatt.

Az a Játékos, aki valamely heti játékban már nyertesként került meghatározásra a továbbiakban is jogosult a heti játékok nyereményére, azaz 1 Játékos akár több heti nyereményt nyerhet. Ha a Játékos heti nyereményben részesül, nem kerül kizárásra a fődíj sorsolásból.

A sorsolás alkalmával Szervező minden nyereményhez 3 fő Tartaléknyertest is kisorsol.  Amennyiben a nyertes Játékosok Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból nem felelel meg, kizárásra kerül, vagy a Nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékosok a 8. pontban meghatározott együttműködési kötelezettségüknek nem tesznek eleget Szervező a 6. pont szerint meghatározott Tartaléknyertest állít be a Nyertesek helyett. A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre. Amennyiben a Nyertesek vagy a mögöttük álló Tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy egyéb okból kizárásra kerülnek vagy a Nyereményt a 8. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át, a nyereményre a soron következő Tartaléknyertes jogosult. A Tartaléknyertes helyébe is léphet Tartaléknyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló Tartaléknyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.

 

7. Nyertesek értesítése

A Heti nyertesek és a Fődíj nyertese által a Pályázat során megadott e-mail címre a Lebonyolító nyertes értesítőt küld, (”Nyertes értesítés”).

Lebonyolító a heti nyertesek és a fődíj nyertese számára a sorsolást követő 5 munkanapon belül a Játékosok által megadott e-mail címre elektronikus nyertes értesítő üzenetet küld. A Lebonyolító e-mailben kapcsolatba lép a heti nyertesekkel és a fődíj nyertesével, amelynek során a nyerteseknek 5 munkanapon belül „jelentkezniük kell” a kapott ”Nyertes értesítés” tárgyú emailben található link segítségével - adataik kitöltésével - a nyeremény határidőn belüli átadása érdekében.

A heti nyertesekkel és a fődíj nyertesével a Lebonyolító 5 munkanapon belül két alkalommal kísérel e-mailben kapcsolatba lépni. Amennyiben az első nyertes értesítő e-mail üzenet megküldését követő 5 munkanapon belül a Lebonyolítónak nem sikerül kapcsolatba lépnie a heti nyertesekkel, akkor Nyereményeik a 6. pont szerinti Tartaléknyertest illetik meg.

Lebonyolító a nyeremények kézbesítéséhez szükséges mértékben egyeztet a nyertesekkel a kézbesítés részleteiről.

 

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A heti nyeremények postai úton kerülnek átadásra a Nyertesekkel utólagosan egyeztetett postai címre. A címegyeztetést Lebonyolító e-mailen küldött adatbekérő formon keresztül végzi.

A fődíj átadása elektronikus úton történik, voucher formájában.

A heti nyeremények a nyereményjáték zárultát követő 60 naptári napon belül kerülnek kiküldésre.

Amennyiben Nyertesek a nyertességre való jogosultságukat bármely okból nem igazolják Lebonyolító vagy Szervező felé a Nyeremények átadása meghiúsultnak tekintendő, mely körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető, ezzel kapcsolatban velük szemben semmilyen igény, követelés nem támasztható. A Szervező a Nyeremény átadására ez esetben újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

Nyertesség esetén Lebonyolító a Nyertesek nevét a www.sensodyneutazas.hu Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő azon Nyertesek neve, valamint a nyertesség dátuma jelenik meg, akiket a rendszer az adott játékperiódus időszakára kisorsolt. A személyes adataik jelen pont szerinti nyilvánosságra hozatalához valamennyi Játékos a Promócióra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

A Szervező kizárja a Promócióból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi-, és pályázati feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Lebonyolító vagy a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a kézbesítés megtörténtét akadályozó, a Játékos érdekkörében felmerült körülményről való értesítésüket követő 15 napon belül nem hárítják el e körülményt, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt és a Lebonyolítót pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményeket a Szervező kizárólag magyarországi címre postázza.

A nyertes a nyereményt a Lebonyolítónak megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót.

 

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során az igénybe vett posta szolgáltató tevékenységével összefüggésben felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a postai szolgáltatónál tehető meg.

9. Felelősség

A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Lebonyolítónak vagy Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
 

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Promóció időtartama alatt a Promóció, illetve a Promóciót, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező és a Lebonyolító nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező vagy a Lebonyolító által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek és a Lebonyolítónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

10. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Promóció időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a Játékfelületeken.

A Promócióról részletes információk a www. www.sensodyneutazas.hu Weboldalon érhetők el.

A Játékosok a Promócióval és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért az info@sensodyneutazas.hu e-mail címen kérhetnek tájékoztatást.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.sensodyneutazas.hu Weboldalon, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címeket, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

A Promócióhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.sensodyneutazas.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül, valamint a nyereményjáték adatbázisán keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok Pályázataiba a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, illetve Lebonyolító sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promóció során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a jelen Promóciós szabályzat szándékos megszegésével, valamint az egyéb szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozás miatt a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Játékosok elfogadják, hogy a Promócióban való részvétel során a jelen Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért a Ptk. szerinti teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Promóció elérhetőségét a jelen Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Promóciót kiegészítse vagy módosítsa; azzal, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését. A Játékszabályzat módosulásáról a Szervező a www.sensodyneutazas.hu oldalon tájékoztatja a Játékosokat.

A Szervező jogosult a Promóciót bármikor visszavonni.

Bármilyen a Promóció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 

Kelt: Budapest, 2019. augusztus 12.

Fel