Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató a GSK “UTAZZON A MALDÍV-SZIGETEKRE A SENSODYNÉVEL JÁTÉK” elnevezésű nyereményjáték lebonyolítása során kezelt személyes adatokról

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a GlaxoSmithKline-Consumer Kft.  a (továbbiakban: Adatkezelő) https://www.sensodyneutazas.hu/ oldal üzemeltetése során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására és a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 1. ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI

Cégnév: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.

Székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.

 

 1. A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, JOGALAPJA, CÉLJA, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
  1. A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet-GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájárulás, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalap.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja minden kezelt adat tekintetében a játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, illetve a nyeremények kézbesítésének lehetővé tétele.

A kezelt adatok köre

Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, AP kód, AP kód kép,

Nyertesek esetén postázási cím és telefonszám

Az adatkezelés időtartama

Nyertesek kisorsolását követő harmincadik nap végéig.

A nyertesek esetében a postázás megtörténtétől számított nyolcadik év végéig.

 

 

  1. A Hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet- GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájárulás, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalap.

Az adatkezelés célja

A regisztrációval együtt járó adatkezelés célja hírlevél küldése, a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról, valamint marketing célú felhasználás.

A kezelt adatok köre

Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulását vissza nem vonja.

 

  1. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A játékos köteles a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni az adatlap kérdéseire vonatkozóan, valamint a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni. A játékos személy által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén a felelősség kizárólag a regisztráló személyt terheli.

 

 

 1. TÁJÉKOZTATÁS ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGÜKRŐL

A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Progressive Studio Kft.

Az adatfeldolgozó levelezési címe:

1066 Budapest, Nyugati tér 1. Skála Metró Irodaház, 6. emelet

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@progressive.hu

A Progressive Studio Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik az esemény lebonyolításában. Ennek során a Progressive Studio Kft. feliratkozók és a nyereményjátékban résztvevők, adatait az adatkezelés időtartama alatt kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az al-adatfeldolgozó megnevezése: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@rackforest.hu

A Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. a Progressive Studio Kft.-vel kötött írásbeli szerződés alapján az adatok tárolását végzi a tulajdonában álló, a Progressive Studio Kft. által bérelt szerverein. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Adatkezelő a hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés során további adatfeldolgozókat vesz igénybe, és továbbítja a személyes adatokat az Adatkezelő egyéb szerződéses partnerei számára (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”). Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a hírlevélre feliratkozók és a nyereményjátékban résztvevők adatait az adatkezelés időtartama alatt kezelheti. Adatkezelő az Adatfeldolgozó igénybevétele során biztosítja, az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtását.

 

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

  1. Az adatkezelés során Önt megilleti:

a tájékoztatáshoz való jog

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat (GDPR 14.cikk).

az adatok helyesbítéséhez való jog

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül eleget tesz (GDPR 16.cikk).

az adatok törléséhez való jog

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 5. § (1) bekezdésének b) pontjával összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (GDPR 17. cikk).

az adatok kezelésének korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését (GDPR 18. cikk).

a tiltakozás joga

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 5. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt esetben, illetve (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja (GDPR 21. cikk). .

 

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére (az adatvédelmi tisztségviselőhöz lehet fordulni az alábbi elérhetőségen: HU.CPA@gsk.com), vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: www.naih.hu

 

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy annak helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása az adatmegkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása a további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

Az alábbi gombra kattintva megtekintheti, hogy az oldal milyen sütiket használ, illetve módosíthatja az adatvédelmi beállításokat.
Fel